A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie
Wysokie Mazowieckie

XIX SESJA RADY GMINY KLUKOWO

Dnia 26 czerwca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XIX sesja Rady Gminy Klukowo. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami. Rada Gminy rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2017-2020; upoważnienia Wójta Gminy Klukowo do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku; przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022. Aktualizacja 2017; uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. Rada Gminy przyjęła również uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Klukowo i Miastem Wysokie Mazowieckie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków a także uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w obszarze Gminy Klukowo.

Ponadto Rada Gminy Klukowo jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klukowo a także zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2016 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Do porządku obrad Rada Gminy Klukowo wprowadziła także uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Klukowo oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu (dofinansowanie inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2090B w miejscowości Wyszonki Kościelne).

Sprawozdanie Wójta Gminy Klukowo z działalności za okres między XVIII a XIX sesją Rady Gminy Klukowo

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl