Klukowo - Gminny Portal Internetowy
Przetłumacz stronę:

Sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez Internet.
"Narodowa Loteria Paragonowa" organizowana przez Ministerstwo Finansów
Święto Niepodległości
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klukowo - odstąpienie od SOOŚ
    Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Klukowo informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klukowo”. Z treścią obwieszczenia wraz z uzasadnieniem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klukowo pod adresem:

http://bip.ug.klukowo.wrotapodlasia.pl/ochrona_srod/obwieszczenia_zawiadomienia/obwieszczenia_2015/odst_od_strat_oc_PGN.htm
Zmiana czasu
    Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że w dniu 25 października br. tj. w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP nastąpi zmiana czasu na zimowy (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00).
    Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godzinach 7.00 – 21.00.

Wójt Gminy Klukowo
Piotr Uszyński
Protokoły z szacowania strat spowodowanych przez suszę w 2015 r.
    Ostateczny termin składania „Wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015r.” upływa w dniu 30.09.2015 r.

W związku z powyższym informuję:

1. Biuro Powiatowe ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem będzie czynne w dniu 26.09.2015 (sobota) w godzinach 7:30 -15:30 a w dniach 28.09-30.09 w godzinach 7:30-18:00.
2. Komisja ds. szacowania szkód na terenie gminy Klukowo będzie wydawała protokoły w Urzędzie Gminy Klukowo w dniach 26.09.2015 (sobota) i 27.09.2015 (niedziela) w godzinach od 10:00 do 15:00


Z poważaniem

Wójt Gminy Klukowo
Piotr Uszyński
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo w 2015 r.
Informacja o wyłożeniu szczepionek przeciwko wściekliźnie
Zaproszenie na konsultacje społeczne
Informacja publiczna:
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

ePUAP

Gminny Portal Mapowy


NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE KLUKOWO

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY KLUKOWO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KLUKOWO

Azbest

NPPDL_2012

MÓJ ROZWÓJ DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NASZE

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KLUKOWIE

PROJEKT POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DOLINY NURCA


Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Żabińcu.