Klukowo - Gminny Portal Internetowy
Przetłumacz stronę:

Awaria filtrów w Stacji Uzdatniania Wody w Gródku
    Z powodu awarii filtrów w Stacji Uzdatniania Wody w Gródku, Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 25.02.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. będą prowadzone prace polegające na wymianie filtrów uzdatniających wodę w/w stacji. Woda na sieć będzie podawana bez procesu uzdatniania. W trakcie w/w prac mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia w jakości i dostawie wody przepraszamy.

Wójt Gminy Klukowo
    Piotr Uszyński
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KLUKOWO
    Szanowni Państwo!

    Jeszcze w tym roku ruszą pierwsze konkursy w ramach programów Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii - na przykład instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych.
    Jednak podstawowym wymogiem, aby nasza Gmina mogła w nich uczestniczyć jest posiadanie dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej". Bazą do jego opracowania jest m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i obiektów gminnych pod kątem emisji CO2. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych, poprzez wypełnienie ankiet przekazanych Państwu przez sołtysów. Ankieta jest także dostępna do pobrania poniżej:

ANKIETA PGN - plik do pobrania

    Serdecznie dziękujemy za wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy Klukowo wypełnionych ankiet, w terminie nie późniejszym, niż 15 kwietnia 2015 r.
Bezpłatne porady prawne
    Wójt Gminy Klukowo informuje, że obecnie istnieje możliwość korzystania przez mieszkańców gminy Klukowo z bezpłatnych porad prawnych. Radca prawny będzie przyjmował 2 razy w miesiącu, tj. w drugi i czwarty czwartek miesiąca w Urzędzie Gminy Klukowo, pokój nr 7, od godz.10. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejsze zgłaszanie swoich spotkań z radcą prawnym osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 86-277-45-43 lub 86-275-45-20.


Wójt Gminy Klukowo
    Piotr Uszyński
Ulotka dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego
    W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego w załączeniu zaprezentowano ulotkę dotyczącą zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

PLIK DO POBRANIA:
Ulotka dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego
Fałszywe pisma wysyłane do klientów PGE Dystybucja S.A.
    Wójt Gminy Klukowo zawiadamia, że otrzymał informację dotyczącą fałszywych pism wysyłanych do klientów PGE Dystrybucja S.A. o rzekomo zmienionym numerze konta bankowego do dokonywania wpłat za usługi dystrybucyjne. Spółka informuje, że nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych. W przypadku otrzymania podobnej korespondencji Spółka prosi o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A. W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., Spółka prosi o kontakt z najbliższym komisariatem lub ze Spółką telefonicznie (tel. 81 7105702, 81 7105739) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@pgedystrybucja.pl).
Konsultacje programu opieki na zwierzętami 2015 r.
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo w 2015 r.


    Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)

Wójt Gminy Klukowo

    przedkłada do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klukowo i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klukowo projekt uchwały Rady Gminy Klukowo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

    Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 23.03.2015 r. elektronicznie na adres: ug@klukowo.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, pok. nr 18.

    Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Klukowo.

Projekt
-Uchwała + program
-formularz zgłoszenia uwag
Blokada drogi powiatowej
    W związku z otrzymanym dnia 09.02.2015r. zawiadomieniem o zgromadzeniu publicznym w dniu 12.02.2015r od godz.10.00 (na okres 5 dni), Wójt Gminy Klukowo informuje o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych blokadą drogi powiatowej nr 2077B Plewki- –Ciechanowiec, w miejscowości Klukowo (na wysokości SKR).

Wójt Gminy Klukowo
    Piotr Uszyński

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
    Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 24 stycznia 2015 r. na terenie Gminy Klukowo będą prowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.
    Szczegółowe informacje, dotyczące terminów wyborów w poszczególnych sołectwach będą umieszczane na tablicach ogłoszeń w sołectwach, u sołtysa wsi oraz w Urzędzie Gminy.
Zmarła Pani Ewa Falkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych
    Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Pani Ewa Falkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych. Pani Ewa Falkowska oświacie poświęciła swoje życie zawodowe, jak i część prywatnego. Świadczą o tym przedsięwzięcia, w które angażowała swoich nauczycieli oraz uczniów: konkursy, programy, projekty. Wielu osobom pozostały w pamięci zajęcia prowadzone przez wymagającą od siebie i innych Panią Dyrektor. Choć dzisiaj nie ma Jej wśród nas, to jednak wciąż jest - pozostaje w pamięci tych, którzy zabrali w dalszą drogę życiową wiedzę i bagaż doświadczeń przekazanych przez Panią Dyrektor. Rodzinie Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

    Wójt Gminy Klukowo, Rada Gminy Klukowo, pracownicy Urzędu Gminy Klukowo, koleżanki i koledzy dyrektorzy i nauczyciele, Rady Rodziców oraz uczniowie z głębokim żalem żegnają swoją Koleżankę, Nauczycielkę, Wychowawczynię. Pani Dyrektor Ewa Falkowska na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Informacja publiczna:
Gminny Portal Mapowy

NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE KLUKOWO
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY KLUKOWO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KLUKOWO

Azbest

NPPDL_2012

MÓJ ROZWÓJ DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NASZE

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KLUKOWIE

PROJEKT POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DOLINY NURCA

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Żabińcu.
Przyjazne strony:
Wrota Podlasia
Fundacja Wspomagania Wsi
PODR Szepietowo
ARiMR