Remont drogi gminnej Nr 108069B Kuczyn – Gródek w miejscowości Gródek wraz z placem manewrowym

 

Remont drogi gminnej Nr 108069B Kuczyn – Gródek w miejscowości Gródek wraz z placem manewrowym

Gmina Klukowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 363 471,58 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 108069B Kuczyn – Gródek w miejscowości Gródek wraz z placem manewrowym.

Całkowita wartość zadania wynosi 793 290,48 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.

Na przedmiotowej drodze wykonano miejscowe frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową sposobem mechanicznym grub. min. 3cm, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 - KR 2. Pobocza wykonane z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5; C 50/30, stabilizowanego mechanicznie.

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu, szczególnie dzieci uczących się w szkole podstawowej, znajdującej się przy remontowanej drodze. Poprawi się także bezpieczeństwo ruchu mechanicznego i pieszego oraz odprowadzenie wód opadowych. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej zmniejszy poziom wibracji i hałasu.

Data publikacji: 08.09.2023