Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klukowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), w składzie powołanym Zarządzeniem Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Klukowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W skład Komisji wchodzą:

Krystyna Żebrowska - przewodniczący Komisji;

Członkowie:

1. Iwona Marczuk

2. Urszula Zgiet

3. Alicja Kurasińska

4. Barbara Zarzecka

5. Aleksandra Sakowska

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Klukowo.

Siedziba Komisji:

Urząd Gminy Klukowo

ul. Mazowiecka 14

pok. nr 18
tel. 86 277 -45-20