Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klukowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), w składzie powołanym Zarządzeniem Nr 45/14 Wójta Gminy Klukowo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionym Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Klukowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład Komisji wchodzą:

Mirosława Puchacz - przewodniczący Komisji;

Członkowie:

1. Jan Stanisław Piętka

2. Iwona Marczuk

3. Urszula Zgiet

4. Alicja Kurasińska

5. Robert Sutkowski

6. Barbara Zarzecka

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Klukowo.

Siedziba Komisji:

Urząd Gminy Klukowo

ul. Mazowiecka 14

pok. nr 21
tel. 86 277 -45-20 wew. 33

powrót