A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUKOWO

od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Rada Gminy Klukowo uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniła metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokość stawki tej opłaty. Zgodnie z zapisami w/w uchwały opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty uchwałą Rady Gminy Klukowo Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20 stycznia 2019 roku.

Właściciel nieruchomości we własnym zakresie ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za kwartał w składanej deklaracji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie wynosiła:

  • 10 zł. za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 20 zł. za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Klukowo, ze strony internetowej www.klukowo.pl, a także u sołtysów.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Klukowo w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Klukowo w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, tak jak w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Klukowo: 

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu O/Klukowo, Nr rachunku: 64 8749 0006 3900 0475 2000 0020 

Uwaga!

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo, traktowane są jako odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do Urzędu Gminy w Klukowie pok. 24, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagana dokumentacja:
1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!).
2. faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
3. w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

    01 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

    01 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

15.01.2019

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wójt Gminy Klukowo informuje, że zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Sołectw, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Klukowo z dnia 23 kwietnia 2014 r., zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Na terenie gminy Klukowo będą prowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich od dnia 14 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące miejsca, daty i godziny zebrania wiejskiego w poszczególnych sołectwach będą umieszczane na tablicach ogłoszeń w sołectwach, u sołtysa wsi oraz w Urzędzie Gminy.

07.01.2019

Przekazanie sprzętu Ochotniczym Strażom Pożarnym w ramach Funduszu Sprawiedliwości

6 grudnia 2018 r. w Kuczynie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klukowo, realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Andrzej Koc - Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem; ksiądz dr Jerzy Kaczyński - Proboszcz Parafii w Kuczynie; Piotr Uszyński - Wójt Gminy Klukowo; kpt. Piotr Pruszyński - Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem; Radni Powiatu - Mariola Niemyjska i Andrzej Lubowicki; Andrzej Tymiński - Przewodniczący Rady Gminy Klukowo oraz mł. bryg. Grzegorz Kulesza - Komendant Gminny ZOSP RP w Klukowie

więcej
14.12.2018

Ogłoszenie o wyłączeniach prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości Gródek oraz Usza Wielka dnia 09.11.2018 r. w godz. 08:00-14:00.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

07.11.2018

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuczynie

Gmina Klukowo informuje, że uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, została przyznana dotacja na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kuczynie w wysokości 10 000,00 zł. Z dotacji sfinansowano zakup sań lodowych oraz motopompy pożarniczej NIAGARA

więcej
31.10.2018
Wszystkie wpisy
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl