Położenie

Położenie

 

Gmina Klukowo leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, na terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Położona jest w południowej części powiatu wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminami Szepietowo i Czyżew, od wschodu z gminami Rudka i Brańsk, od południa z miastem i gminą Ciechanowiec, od zachodu z gminą Boguty Pianki, znajdującą się na terenie województwa mazowieckiego.

mapa gminy klukowo

Na terenie Gminy znajduje się 38 wsi o łącznej liczbie 4.893 mieszkańców.
Siedzibą władz Gminy jest Klukowo, duża wieś położona w północno – zachodniej części Gminy.
Przez gminę przepływa rzeka Nurzec, która wchodzi w skład dorzecza rzeki Bug.
Przez gminę Klukowo przebiega droga powiatowa, stanowiąca główne połączenie między miastami Ciechanowiec i Wysokie Mazowieckie. Droga ta tworzy korzystne połączenie z drogą Zambrów – Białystok, co podnosi atrakcyjność gospodarczą Gminy.
Gmina Klukowo zajmuje powierzchnię 123,77 km2. Znaczącą część stanowią użytki rolne, które zajmują łącznie 10.564 ha (wg stanu na rok 2007). Te z kolei łączą w sobie 8.588 ha gruntów ornych, 45 ha sadów, 1.931 ha łąk i pastwisk trwałych. 1.122 ha powierzchni Gminy zajmują lasy i grunty leśne.

Gmina Klukowo pod względem administracyjnym należy do województwa podlaskiego, wchodząc też w skład powiatu wysokomazowieckiego.
Przy powierzchni Gminy wynoszącej 123,77 km2 i liczbie mieszkańców wynoszącej 4.893 gęstość zaludnienia wynosi około 40 osób na 1 km2.
Odległości Klukowa do innych miejscowości regionu i Europy są następujące:

Klukowo – Wysokie Mazowieckie – 18
Klukowo – Zambrów – 30
Klukowo – Łomża – 63
Klukowo – Białystok – 76
Klukowo – Warszawa – 143
Klukowo – Bruksela – 1470

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Klukowo wg stanu na dzień 31.12.2008:
 1. Dzikowiny - 44
 2. Gródek - 203
  Janki - 19
 3. Kapłań - 100
 4. Kaliski - 36
 5. Klukowo - 630
  - w tym:
  ul. Czyżewska - 103
  ul. Główna - 142
  ul. Mazowiecka - 195
  ul. Nowa - 43
  ul. Spacerowa - 20
  ul. Szkolna - 65
  ul. Wspólna - 62
 6. Klukowo - Kolonia - 95
  Kostry - Śmiejki - 127
 7. Kostry - Podsędkowięta - 165
 8. Kuczyn - 306
 9. Lubowicz - Byzie - 42
 10. Lubowicz - Kąty - 113
 11. Lubowicz Wielki - 191
 12. Łuniewo Małe - 157
  Łuniewo Wielkie - 163
 13. Malinowo - 118
 14. Piętki - Basie - 63
 15. Piętki - Gręzki - 164
 16. Piętki - Szeligi - 84
 17. Piętki - Żebry - 76
 18. Sobolewo - 133
 19. Stare Kostry - 100
 20. Stare Warele - 100
 21. Stare Zalesie - 73
 22. Trojanowo - 201
 23. rojanówek - 116
 24. Usza Mała - 65
 25. Usza Wielka - 109
 26. Wiktorzyn - 27
 27. Wyszonki - Błonie - 283
 28. Wyszonki - Klukówek - 90
 29. Wyszonki Kościelne - 120
 30. Wyszonki - Włosty - 22
 31. Wyszonki - Nagórki - 57
 32. Wyszonki - Wypychy - 194
 33. Wyszonki - Wojciechy - 147
 34. Żabiniec - 60
 35. Żebry Wielkie - 100

Ogółem: 4.893 mieszkańców.

Gmina Klukowo zalicza się do typowo rolniczych. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 10.564 ha, co stanowi 85,3 % powierzchni Gminy. Powierzchnia lasów i terenów leśnych wynosi 1.122 ha, stanowiąc 9,0 % powierzchni ogólnej Gminy (przy średniej w woj. podlaskim 29,4 %, w Polsce 28,5 %). Gmina położona jest w dolinie rzeki Nurzec, a ponadto przez jej teren przepływają rzeki Płonka i Nitka. Położenie Gminy Klukowo i powiatu wysokomazowieckiego na tle województwa podlaskiego przedstawia poniższa mapa:

 

Położenie Gminy Klukowo i powiatu wysokomazowieckiego na tle województwa podlaskiego

mapa województwa podlaskiego
Źródło: www.bialystok.uw.gov.pl

    Całkowita powierzchnia Gminy w ha wynosi 12.377 ha. Strukturę wykorzystania gruntów na terenie Gminy przedstawia tabela poniżej:

 

Charakterystyka użytkowania ziemi na terenie Gminy Klukowo

 

Kategoria
2007 (w ha)
Powierzchnia użytków rolnych
10.564
Grunty orne
8.588
Sady
45
Łąki
754
Pastwiska
1.177
Lasy i grunty leśne
1.122
Pozostałe grunty i nieużytki
691

Źródło: Dane Urzędu Gminy Klukowo.