Odpady komunalne

UWAGA

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy numer konta do wpłat za odpady komunalne.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oddział w Klukowie

70 8749 0006 3900 0475 2000 0300


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUKOWO

od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Rada Gminy Klukowo uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniła metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokość stawki tej opłaty. Zgodnie z zapisami w/w uchwały opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty uchwałą Rady Gminy Klukowo Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20 stycznia 2019 roku.

Właściciel nieruchomości we własnym zakresie ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za kwartał w składanej deklaracji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie wynosiła:

  • 10 zł. za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 20 zł. za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Klukowo, ze strony internetowej www.klukowo.pl, a także u sołtysów.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Klukowo w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Klukowo w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, tak jak w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Klukowo: 

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu O/Klukowo, Nr rachunku: 70 8749 0006 3900 0475 2000 0300

Uwaga!

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo, traktowane są jako odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane

powrót