Odpady komunalne

UWAGA

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy numer konta do wpłat za odpady komunalne.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oddział w Klukowie

70 8749 0006 3900 0475 2000 0300


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUKOWO

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE! NOWE DEKLARACJE!

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Klukowo informuje, że w związku z podjętą uchwałą nr XV/100/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1-wszego stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki, które obowiązują na terenie gminy Klukowo:

16 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

14 zł od mieszkańca miesięcznie, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących biodegradowalne odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

48 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Zgodnie z zapisami w/w uchwały opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od oświadczenia, czy mieszkańcy gromadzą bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty uchwałą Rady Gminy Klukowo Nr XV/102/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20 stycznia 2021 roku.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Klukowo, ze strony internetowej www.klukowo.pl, a także u sołtysów.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Klukowo w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Klukowo w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, tak jak w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.Uwaga!

Odpady powstałe na nieruchomości muszą być segregowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo.

Właściciele nieruchomości w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości trzykrotności stawki opłaty podstawowej, tj. 48 zł/ osoba


Odpady komunalne

Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję

Przejdź do formularza