Dofinansowanie w ramach programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027

Komitet Monitorujący Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 zatwierdził 44 polsko-ukraińskie projekty do dofinansowania, które poprawią jakość środowiska naturalnego w pasie przygranicznym. Wśród wybranych projektów znalazła się również Gmina Klukowo, która zrealizuje z partnerami polsko - ukraińskimi projekt pn: „Wspólne działania na rzecz poprawy współpracy w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym i zagrożeniom klimatycznym na obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy”.

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. Ma wspierać procesy rozwojowe na pograniczu Polski i Ukrainy. Skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze. Program obejmuje: w Polsce - województwa:  podlaskie, mazowieckie (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskie i podkarpackie; w Ukrainie - obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętkach-Gręzkach. Wartość przyznanego dofinansowania na ten cel wynosi 390 000,00 tyś Euro, natomiast wkład własny wyniesie jedynie 39 000,00 tyś Euro, co stanowi 10% wartości. 

Ponadto w projekcie znajdą się również działania mające na celu przeprowadzanie wspólnych szkoleń, ćwiczeń, konferencji oraz pikników promocyjnych. 

Szczegóły dotyczące przyznanego dofinansowania znajdują się na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/miliony-euro-trafia-na-pogranicze-polski-i-ukrainy/

Data publikacji: 24.04.2024