Bibliografia historii gminy Klukowo

 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego, 1944-1956, Warszawa- Lublin 2007.
 • Białostocczyzna 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, Warszawa 1998.
 • Boniecki Adam, Herbarz polski, Tom 1-16 i Uzupełnienia. Warszawa, 1899-1913.
 • Borkowski J. S. Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 189...
 • Boćkowski D, Społeczne i gospodarcze aspekty okupacji Białostoczczyzny 1939-1941, [w:] Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziemi II RP (1939-1941) Studia i materiały, Białystok 2003.
 • Chankowski S, Powstanie styczniowe w augustowskiem, Warszawa 1972.
 • Ćwik W, Reder j, Lubelszczyzna- dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977.
 • Dajnowicz M. Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2001.
 • Dajnowicz M, Życie społeczności żydowskiej w zaściankach łomżyńskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku, Łomża 2002.
 • Dobroński A, Zarys dziejów Wysokiego Mazowieckiego, [w:] Z okupacyjnych dziejów Wysokiego Mazowieckiego i okolic, Wysokie Mazowieckie 1988.
 • Dobroński A, Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego (1866-1914) Białystok 1979.
 • Gloger Z, Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, wstęp A. Dobroński, Łomża 2005.
 • „Głos Nauczycielski”, nr 10, rok 1988,
 • Gnatowski M, Niepokorna Białostocczyzna, Białystok 2001.
 • Gnatowski M, W radzieckich okowach, Łomża 1997.
 • Gwozdek Z, Białostocki okręg ZWZ-AK, Białystok 1993.
 • Gwozdek Z, Białostocki okręg ZWZ-AK, Wsypy i aresztowania, Białystok 2001.
 • Halicka I, Nazwy miejscowe zachodniej i środkowej Białostocczyzny, część I i II. “Harcerstwo”, 1974, nr 5, s. 11.
 • Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Kraków 1870.
 • Jemielity W, Szkolnictwo w Guberni Łomżyńskiej, Warszawa 1994.
 • Jemielity W, Parafialne szkoły elementarne w guberni augustowskiej (1815-1848) [w:] Rocznik Białostocki, tom XII.
 • Jemielity W, Szkoły powszechne w województwie białostockim w latach 1919-1939, Łomża 1991.
 • Jemielity W, Podziały administracyjne powiatów wysokomazowieckiego i łapskiego w latach 1919-1990, [w:] Studia Łomżyńskie, tom VII, rok 1996.
 • Kallas M, Historia ustroju Polski, Warszawa 2001.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, województwo łomżyńskiej, tom IX, z. 2, Seria Nowa, Warszawa 1986.
 • Kieniewicz S, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983.
 • Kocoń L. Ludność żydowska w regionie łomżyńskim XIX i XX wieku, [w:] Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku, Łomża 2002.
 • Kocoń L, Meldunki sytuacyjne...., część I, [w:] Studia Łomżyńskie, tom XI.
 • Kocoń K, Raporty sytuacyjne starosty wysokomazowieckiego, Studia Łomżyńskie, tom XV.
 • Kosztyła Z, Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie. Warszawa 1976.
 • Kryński J, Wysokie Mazowieckie- monograficzny zarys dziejów, Wysokie Mazowieckie 1992.
 • Landau Z, Roszkowski W, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.
 • Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa rok 1930, Annuaire de la Pologne (y compris la V. L. Dantzig), Warszawa 1930.
 • Księgi referendarskie, tom I, 1582-1602, Warszawa 1910.
 • Kułak J, Walka zbrojna na Białostocczyźnie, [w:] Walka i martyrologia narodowa w latach 1939-1945, Nadarzyn 1997.
 • Kuczyński W, Pamiętnik, opracowanie pod. red. J. Maroszka, Białystok 1999.
 • Laszuk A, Zaścianki i królewszczyzny, Warszawa 1998.
 • Laszuk A, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1999.
 • Maroszek J, Struktura osadnictwa rycerskiego i drobnoszlacheckiego dawnej ziemi bielskiej do końca XVIII wieku [w:] Białostocczyzna, nr 1-2 z 2002 roku.
 • Maroszek J. Pogranicze Polski i Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta, Białystok 2000.
 • Maroszek J, Dzieje obszaru gminy Szepietowo w XV-XX wieku, Szepietowo 2006.
 • Maroszek J, Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Białystok 1990.
 • Maroszek J, Targowiska wiejskie w Koronie w drugiej połowie XVII wieku i w XVIII wieku, Białystok 1990.
 • Milewski J.J., Okupacja sowiecka w Białostockiem (1939-1941) Próba Charakterystyki [w:] Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941, Rzeszów-Warszawa 2005.
 • Monkiewiecz W, Hitlerowski aparat policyjny w Łomży, Studia Łomżyńskie, tom II.
 • Nazwy miejscowe Polski, pod red. K. Rymuta, tom I-VI, Kraków 1996-2005.
 • Onacik J, Przewodnik po miejscach walk i męczeństwa województwa białostockiego lata wojny 1939-1945, Warszawa 1970.
 • Plewczyński M, Szlachta podlaska w wojsku polskim [w:] Drobna szlachta Podlaska w XVI-XIX wieku, Białystok 1991.
 • Pociecha W, Królowa Bona, tom III, Poznań 1958.
 • Polski Słownik Biograficzny.
 • Przebój, Ilustrowane czasopismo poświęcone samorządom i ubezpieczeniom społecznym, kwiecień 1931.
 • Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, opracowany przez Seweryna hrabiego Uruskiego (Armorial of Polish Nobility by Severin count Uruski)., T. 1-14, Warszawa 1906.
 • Rosłoniec Stanisław, Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, Warszawa 1928.
 • Sęczys E. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1831-1861, Warszawa 2000.
 • Sędziak Z, Nie zapłacony rachunek krzywd ludności polskiej w rejonie wysokomazowieckim, [w:] Z okupacyjnych dziejów Wysokiego Mazowieckiego i okolic, Wysokie Mazowieckie 1988.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Wawelskiego. Tomy I-XIV.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 IX 1921 roku, województwo białostockie,. Warszawa 1925.
 • Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczpospolitej (1939-1941) Studia i materiały, Białystok 2003.
 • Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności Tom I i II, Warszawa 1827.
 • Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, Warszawa 1839.
 • „Trybuna Ludu”, rok 1973, nr 246, s. 4.
 • Winceciak W, Łomżyńskie tradycje oświatowe a szkolnictwo w czas radzieckiej i niemieckiej okupacji, Łomża 2001.
 • Wiśniewski J., Początek i rozwój osadnictwa w ziemi łomżyńskiej [w:] Studia Łomżyńskie, Warszawa 1989, tom I.
 • Włodek J, Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo-zachodniej Białostoczczyzny, Pamiętniki Historyczne, część I, Ciechanowiec 2005.
 • Wojtasik J, Drobna szlachta podlaska w wojsku Rzeczpospolitej i powstaniach narodowych, [w:] Drobna szlachta Podlaska w XVI-XIX wieku, Białystok 1991.
 • „Za i przeciw”, nr 10, 9 marca 1980 roku, s. 14.
 • Zbiór ogólny spominków i przywilejów mazowieckich, oprac. Jan Korwin Kochanowski, Warszawa 1919.
 • Zieleniewski J, Raporty wywiadu AK-AKO-Win obwodu Wysokie Mazowieckie w okręgu Białystok, 1944-1947, tom I, Białystok 2001.
 • Z dokumentów ciechanowieckiego NKWD [w:] Studia Łomżyńskie, tom III.
 • Z okupacyjnych dziejów Wysokiego Mazowieckiego i okolic, praca zbiorowa, Wysokie Mazowieckie 1988.
 • Źródła Dziejowe, tom XVII/1, opisane przez A. Jabłonowskiego, Warszawa 1910.
 • „Życie Warszawy”, nr 208 z 31 sierpnia 1973 roku, s. 3.