II nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Klukowo informuje, że trwa nabór wniosków o zakup węgla po preferencyjnych cenach na II okres. Cena za 1 tonę węgla wynosi 2 000,00 zł brutto wraz z dowozem do gospodarstw domowych. Obsługę mieszkańców gminy prowadzi firma „Usługi Remontowo-Budowlane i Handel Usługi Transportowe Michał Morzy” z siedzibą przy ul. Drohickiej 65 w Ciechanowcu i jest ona bezpośrednim dystrybutorem paliwa do indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy.

Od dnia 02 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r. trwa nabór wniosków o zakup węgla po preferencyjnych cenach - na II okres

Wnioski wg. załączonego wzoru można złożyć osobiście w pokoju nr 22 i nr 23 Urzędu Gminy w Klukowie, przesłać drogą pocztową na adres: ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo lub przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki EPUAP: /pqy2wf836h/SkrytkaESP lub adres email: ug@klukowo.pl

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym pozostaną bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym gospodarstwa domowe, które złożą wniosek o preferencyjny zakup paliwa otrzymają w Urzędzie Gminy fakturę zgodnie, z którą dokonają wpłaty na podany rachunek bankowy. W przypadku wniosków złożonych drogą pocztową lub elektroniczną fakturę należy odebrać osobiście. Termin płatności faktury wynosi 3 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy dane wnioskodawcy zostaną przekazane do składu węgla, który będzie bezpośrednio kontaktował się z odbiorcą w celu ustalenia dogodnego terminu dostawy. Sprzedaż paliwa stałego będzie realizowana systematycznie, w kolejności opłaconych faktur  oraz w zależności od terminów dostaw i posiadanego na składzie surowca.

UWAGA! Złożenie wniosku obliguje Państwa do dokonania zapłaty za zakupiony węgiel. Surowiec dystrybuowany przez gminę nie podlega reklamacji.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 86 277 45 43, 86 277 45 20, 86 478 22 22 nr wew. 34 lub 35 w godzinach pracy Urzędu. 

Ww. dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu organizacji sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcom gminy Klukowo, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowa informacja o zasadach ochrony tych danych znajduje się na stronie www.klukowo.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w ramach zakupu preferencyjnego można nabyć węgiel w dwóch partiach:

- pierwsza partia – 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.

- druga partia – 1,5 tony od stycznia 2023 r.

Nowelizacja Rozporządzenia zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na II okres. Tym samym mieszkaniec, który w I okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg). Wniosek składany jest na zakup paliwa stałego w ilości  w I okresie max. 1,5 tony do 31 grudnia br. Na II okres, tj. po 1 stycznia 2023 roku wymagane będzie złożenie nowego wniosku.

Do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna 
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego tj.: 

1) otrzymała dodatek węglowy lub
2) ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę, lub
3) spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - WĘGLA DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO pdf. 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - WĘGLA DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO doc.

 

Data publikacji: 02.01.2023