III sesja Rady Gminy Klukowo

W dniu dzisiejszym w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się III sesja Rady Gminy Klukowo, w której udział wziął także Pan Jerzy Leszczyński - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni rozpatrzyli projekty i przyjęli uchwały m.in:
 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.,
 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Klukowo, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 - w sprawie zmiany uchwały przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klukowo w 2024 r.
 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Klukowo na lata 2024-2028.
Ponadto Radni udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy – Piotrowi Uszyńskiemu, zatwierdzili pozytywnie wykonanie budżetu za 2023 r. oraz jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.
Wójt podziękował radnym za udzielone wotum zaufania i absolutorium oraz wszystkim pracownikom urzędu, dyrektorom i pracownikom jednostek gminy za współpracę i pomoc w realizacji zadań.

Data publikacji: 28.06.2024