Podpisanie umowy na zadanie pn."Remont ulicy Wspólnej w miejscowości Klukowo"

W dniu 04.03.2024 r. Piotr Uszyński- Wójt Gminy podpisał umowę z Dariuszem Ostasza – Prezesem Zarządu oraz Kajetanem Kamińskim – Wiceprezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. z Węgrowa na wykonanie zadania pn.: "Remont ulicy Wspólnej w miejscowości Klukowo."

W ramach  przedmiotowego zadania zostanie wykonany remont istniejącej nawierzchni asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową sposobem mechanicznym, grub. min. 3 cm, ułożenie siatki z kordu stalowego, na nośniku z włókniny polietylenowej, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5; C 50/30, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota umowy: 785 484,53 zł, 60% dofinansowanie z RFRD.

W spotkaniu uczestniczyli Pani Ewa Kulikowska - Wicewojewoda Podlaski oraz Pan Jerzy Leszczyński - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 

Data publikacji: 08.03.2024