Projekt budżetu gminy na 2022 rok

Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński podpisał zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok. Planowane dochody budżetu Gminy Klukowo w 2022 roku to kwota 25 186 811,00 zł., natomiast wydatki – 26 879 394,00 zł. W projekcie budżetu znalazły się zadania inwestycyjne o wartości 10 088 000,00 zł., w tym m.in. "Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki – Nagórki w ciągu drogi gminnej", gdzie na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości 1 888 000,00 zł pochodząca z środków własnych Gminy.

Kolejnymi bardzo ważnymi zadaniami inwestycyjnymi, które znalazły się również w przyszłorocznym budżecie będą; „Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Kapłań – Łuniewo Wielkie” za kwotę 4 945 700,00 zł., oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry – Stare Warele” za kwotę 3 254 300,00 zł. Na ten cel Gmina Klukowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 750 000,00 zł z programu Polski Ład. W ramach  planowanych inwestycji zostanie wykonane ponad 6500 m dróg gminnych poprzez wzmocnienie nawierzchni kruszywem łamanym, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm i warstwy wiążącej grubości 4 cm z masy mineralno-asfaltowej. Droga nr 108087B: szerokość jezdni-5,00 m, szerokość poboczy - 2x0,75 m, szybkość projektowa-50 km/h, klasa drogi-D, obciążanie ruchem KR-1. Droga nr 108064B: szerokość jezdni-5,00 m, szerokość poboczy - 2x1,00 m, szybkość projektowa 30 km/h, poza terenem zabudowanym 40 km/h, klasa drogi-D, obciążanie ruchem KR-1.

Ponadto w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej na rozwój e-usług w gminie w ramach projektu z RPOWP realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego o łącznej wartości 186 633,00 zł., natomiast wkład własny Gminy wyniesie 27 994 zł.

Projekt budżetu po raz kolejny nie przewiduje żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 1 692 583,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na koniec 2022 r. łączne zadłużenie gminy wyniesie 0,00 zł.   

Projekt budżetu gminy na 2022 rok

Data publikacji: 12.11.2021

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe