Projekt budżetu na 2024 rok

Wójt Gminy Klukowo podpisał zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok. Planowane dochody budżetu Gminy Klukowo w 2024 roku to kwota 44 934 776,00 zł, natomiast wydatki – 47 819 270,00 zł. W projekcie budżetu znalazły się zadania inwestycyjne o wartości 24 839 100,00 zł, w tym m.in. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo – Etap I i Etap II".
W ramach planowanych inwestycji zostanie przebudowanych i wyremontowanych ok. 14 km dróg gminnych i dojazdowych, gdzie na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości 19 342 700,00 zł pochodząca ze środków własnych Gminy, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wśród nich znajdą się między innymi:

  1. Przebudowa drogi gminnej Lubowicz Wielki - Wiktorzyn – Usza Wielka,
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo-Kolonia,
  3. Remont ulicy Wspólnej w Klukowie, 
  4. Remont drogi gminnej Żabiniec-Sobolewo
  5. Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Zalesie,
  6. Remont i przebudowa drogi gminnej w Łuniewie Małym w kierunku miejscowości Usza Mała-Kolonia
  7. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wyszonki-Wojciechy
  8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gródek wraz z budową i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym, które znalazło się również w przyszłorocznym budżecie będzie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn” za kwotę 5 496 400,00 zł. Na ten cel gmina Klukowo uzyskała dofinansowanie w 100 %, wartości zadania tj. 4 326 140,00 zł z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz 1 170 260,00 zł ze środków krajowych z programu Polski Ład dla gmin na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Ponadto w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono własne środki finansowe w kwocie 2 906 643,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr. 2090B Lubowicz Wielki – Kostry-Podsędkowięta – Wyszonki-Wypychy"

W projekcie znalazły się również środki finansowe w kwocie 1 474 000,00 zł pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które w formie dotacji zostaną przekazane dla trzech parafii z terenu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.

Ważnym zadaniem, które znajdzie się w przyszłorocznym budżecie będzie „Remont drogi powiatowej w miejscowości Żabiniec” realizowanego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego „Nizina Rolnicza”. Na ten cel zostaną przeznaczone środki w wysokości 2 105 264,00 zł, pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł, wpływów z wpłat Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 68 422,00 zł oraz Gminy Klukowo w kwocie 36 842,00 zł.

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o aktualne stawki podatku od nieruchomości, które nie uległy zmianie od 2017 r. oraz podatku od środków transportowych, które obowiązują od 2016 r. Prognozowane stawki podatku rolnego w 2024 r. pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Projekt budżetu na 2024 r. po raz kolejny nie przewiduje żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 2 884 494,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

Na koniec 2023 r. łączne zadłużenie gminy wyniesie 0,00 zł.    

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 r.

Data publikacji: 16.11.2023