Realizacja projektu INSTALACJE WYKORZYSTUJĄCE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE KLUKOWO - zakończona

Realizacja projektu INSTALACJE WYKORZYSTUJĄCE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE KLUKOWO - zakończona

Gmina Klukowo zakończyła realizację projektu grantowego pn. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, który obejmuje wykonanie w formule grantowej instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Klukowo.

Poziom finansowanie Grantem wydatków kwalifikowanych wynosił 65%. Dofinansowanie było wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Grantobiorcę, związanych z zakupem i montażem instalacji. Refundacja była dokonana po przedstawieniu dowodów zakupu i płatności oraz odbiorze technicznym instalacji przez Gminę Klukowo. Wykonano i odebrano 33 instalacje o mocy do 5 kWp.

Na powyższy projekt gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 485 907,77 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 760 115,79 zł.

Data publikacji: 05.11.2021