Spis rolny - podsumowanie

Spis rozpoczął się 1 września 2020 r. i był przeprowadzany za pomocą następujących metod: samospis internetowy, realizowany poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, wywiad telefoniczny, prowadzony przez rachmistrza i wywiad bezpośredni, przeprowadzany przez rachmistrza terenowego. Na terenie gminy Klukowo pracami spisowymi zajmowało się 3 rachmistrzów.

Spisowi podlegało 729 gospodarstw zlokalizowanych na terenie gminy i wszystkie zostały spisane. Największa część rolników, bo 81,93%, spisała się za pośrednictwem wywiadów bezpośrednich z rachmistrzami. Poprzez samospis udział w spisie zakończyło 10,25% rolników, natomiast przez telefon spisało się 7,82%.

Powszechny spis rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe - decyzje ważne dla wszystkich. Dane spisowe są kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Realizacją spisu rolnego kierowali kolejno: generalny komisarz spisowy - prezes GUS,, zastępca generalnego komisarza spisowego - dyrektor Centralnego Biura Spisowego, wojewódzki komisarz spisowy - wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego; gminny komisarz spisowy - wójt w gminnym biurze spisowym.

Jednostkami powołanymi do realizacji prac spisowych były: Centralne Biuro Spisowe, wojewódzkie biura spisowe i gminne biura spisowe, które m.in.: zapewniały stanowiska do dokonania spisu, organizowały nabory na rachmistrzów i brały udział w szkoleniach rachmistrzów/egzaminach i przygotowaniu do wykonywania czynności spisowych oraz współdziałały w popularyzacji spisu rolnego.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego w Klukowie  kierują szczególne podziękowania do mieszkańców gminy Klukowo za współpracę i aktywny udział w spisie. Dane pozyskane dzięki zaangażowaniu mieszkańców posłużą w dokonaniu diagnozy bieżącej sytuacji polskiego rolnictwa. Słowa podziękowania kierują też w stronę rachmistrzów spisowych, którzy w tak trudnym czasie realizowali zadania, jakie stawiał przed nimi PSR 2020.

Data publikacji: 08.12.2020

powrót