X Sesja Rady Gminy Klukowo

Dnia 10 marca 2016 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie odbyła się X sesja Rady Gminy Klukowo.

Porządek obrad sesji obejmował: sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami oraz informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Klukowo. Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Klukowo na lata 2016-2020; przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo w 2016 roku; ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Klukowo; określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów  potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klukowo; uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy na rok 2016; uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020. 

Ponadto, zgodnie z zaproponowanymi  przez Wójta Gminy Klukowo zmianami w budżecie Gminy Klukowo, Rada Gminy Klukowo jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zawierającą m.in. zwiększenie limitu na zadania inwestycyjne takie jak: budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych - 371 096 zł.,  remont drogi do miejscowości Kaliski - 40 000 zł., wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Trojanówek - 25 000 zł.

 

Data publikacji: 15.03.2016