XI Sesja Rady Gminy Klukowo

Dnia 20 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XI sesja Rady Gminy Klukowo.

Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami oraz przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Klukowo za rok 2015. Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klukowo, określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania; zmiany uchwały w sprawie określania wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2016-2019; wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie.

Ponadto, zgodnie z zaproponowanymi  przez Wójta Gminy Klukowo zmianami w budżecie Gminy Klukowo, Rada Gminy Klukowo niemal jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zawierającą m.in. zwiększenie limitu planu wydatków na zadania inwestycyjne takie jak: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Klukowo ul. Nowa o kwotę 80 000.00 zł, Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą  do wysokości 450.000 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek, Usza Wielka oraz Wyszonki Nagórki.

Data publikacji: 20.05.2016