XVI Sesja Rady Gminy Klukowo

Dnia 15 lutego 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XVI sesja Rady Gminy Klukowo.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy przyjęła protokół z XV sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami,  informacją o zamiarze zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy oraz sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Podczas obrad Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie oraz projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klukowo do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Sprawozdanie Wójta Gminy Klukowo z działalności za okres między XV a XVI sesją Rady Gminy Klukowo.

Data publikacji: 16.02.2017