XVII Sesja Rady Gminy Klukowo

Dnia 30 marca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XVII sesja Rady Gminy Klukowo. Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy przyjęła protokół z XVI sesji Rady Gminy Klukowo oraz zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami. Podczas obrad Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 r., dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klukowo do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe; opłaty prolongacyjnej, wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz w sprawie Programu Współpracy na lata 2017-2021 Gminy Klukowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rada Gminy Klukowo przyjęła również uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie gminy na rok 2017, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo, a także w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Klukowo oraz określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Klukowo.

Sprawozdanie Wójta Gminy Klukowo z działalności za okres między XVI a XVII sesją Rady Gminy Klukowo

Data publikacji: 30.03.2017

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe