Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:
-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi :
⦁    400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
⦁    600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
⦁    850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
⦁    1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
⦁    500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
⦁    750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
⦁    1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klukowie ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, pokój nr 13, tel. 86 2774 372

Wzór wniosku  

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Data publikacji: 14.01.2022

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe