Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dzikowiny ustalonej jako część wsi Żabiniec na Dzikowiny rodzaj miejscowości wieś.

Zmiana rodzaju miejscowości Dzikowiny, rodzaj: część wsi Żabiniec na rodzaj: wieś wynika z tego iż w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r, w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów art. 6 ust. 4 nie prowadzona jest numeracja porządkowa dotycząca części miejscowości. Dla Dzikowin części wsi Żabieniec prowadzona jest odrębna numeracja porządkowa, co jest niezgodne z wyżej opisanym rozporządzeniem. Ponadto zgodnie
z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” (Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części – Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) miejscowość Dzikowiny ustalono rodzajowo jako „część wsi Żabiniec”. Jest to określenie nieodpowiadające dzisiejszemu charakterowi  tej miejscowości. Dzikowiny jest to miejscowość samoistna, odpowiadająca definicji „wsi” zawartej
w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) stanowi bowiem jednostkę osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta.

W związku z powyższym w celu dostosowania prowadzonej ewidencji do obowiązujących przepisów oraz w celu zachowania dotychczasowej numeracji w wymienionych miejscowościach, proponuje się zmianę rodzaju miejscowości Dzikowiny ustalonej jako „część wsi Żabiniec” na odrębną wieś.

Data publikacji: 07.10.2022