Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację projektu pn. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo”

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację projektu pn. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo”

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację projektu pn. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo”

W związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu grantowego pn. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, który obejmuje wykonanie w formule grantowej instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Klukowo, Wójt Gminy Klukowo ogłasza nabór wniosków do uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie wniosku wraz z załącznikami. Wzór dokumentów można pobrać ze strony urzędu (poniżej). Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Klukowo od 15.02.2021 r. do 17.03.2021 r. w godz. od 7.30 do 15.30.
Ewentualne pytania prosimy kierować do pracownika urzędu gminy pod numer 86 277 45 20 wew. 29 (Arkadiusz Puchacz).

Koszty kwalifikowane dla instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 kWp nie mogą przekroczyć 6000,00 zł za 1 kWp.

Poziom finansowanie Grantem wydatków kwalifikowanych wynosi 65%.

Prosimy zauważyć, iż formuła konkursu przewiduje, iż będziecie Państwo osobiście odpowiedzialni za wyłonienie wykonawcy instalacji, jej zrealizowanie oraz opłacenie. Dopiero po odbiorze instalacji przez Gminę Klukowo koszty zostaną Państwu w części zrefundowane.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym, albo posiadająca inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji OZE.


W Projekcie mogą również uczestniczyć osoby fizyczne, dla których budynek mieszkalny objęty Projektem stanowi miejsce rejestracji i jednocześnie nie stanowi miejsca faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. Do Projektu nie mogą być zgłoszone budynki mieszkalne, które stanowią w jakiejkolwiek części miejsce faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

 1. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Grantobiorcę, który będzie musiał ponieść całość kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Refundacja będzie dokonana po przedstawieniu dowodów zakupu i płatności oraz odbiorze technicznym instalacji przez Gminę Klukowo;
 2. W budynku mieszkalnym, na którym będzie instalowana instalacja OZE nie może być prowadzona działalność rolnicza ani działalność gospodarcza, w tym działalność agroturystyczna. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy w budynku mieszkalnym nie jest faktycznie prowadzona działalność gospodarcza, a jest w nim jedynie zarejestrowana (przykładowo – właściciel domu ma zarejestrowaną działalność budowlaną, ale działalność ta jest realizowana poza miejscem zamieszkania);
 3. Wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej energia elektryczna będzie rozliczana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w okresie rocznym. Instalacja będzie wpięta do sieci energetycznej OSD, dzięki czemu możliwe będzie przesyłanie występujących nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odbieranie jej w okresach, kiedy produkcja przez instalację nie będzie pokrywała aktualnego zapotrzebowania budynku;
 4. Moc instalacja fotowoltaicznej powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym na potrzeby budynku mieszkalnego. W przypadku przewymiarowania instalacji fotowoltaicznej (produkcja powodująca przekroczenie poziomu 120% określonego wyżej), będą miały zastosowanie zapisy Umowy Powierzenia Grantu dotyczące obowiązku zwrotu części grantu w zakresie wsparcia udzielonego na moc instalacji powodującą przekroczenie poziomu 120%;
 5. W przypadku, gdy posiadają Państwo jeden licznik energii elektrycznej na wiele budynków znajdujących się na Państwa działce, będą musieli Państwo dokonać oddzielnego opomiarowania budynku mieszkalnego; bezwzględnym obowiązkiem Grantobiorcy będzie zapewnienie w ramach kosztów niekwalifikowalnych opomiarowania pozwalającego na ustalenie zużycia energii odrębnie na potrzeby budynku mieszkalnego;
 6. Niedopuszczalny jest montaż instalacji OZE na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest. Gdyby chcieli Państwo przystąpić do projektu konieczna będzie wymiana pokrycia dachu na własny koszt przez montażem instalacji;
 7. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków, utworzona zostanie Lista Zakwalifikowanych i Lista Uzupełniająca. Wnioski na listach uporządkowane zostaną wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach kryterium merytorycznego kosztowego. W przypadku wniosków o takiej samej liczbie punktów o kolejności na listach rozstrzygać będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu wniosku).
 8. Grantobiorca zobowiązany jest do wyboru Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej analizy rynku polegającej na uzyskaniu co najmniej 3 ofert potencjalnych Wykonawców spełniających wymogi Regulaminu, w szczególności określone w załącznikach nr 2 i nr 8. Potencjalny Wykonawca na formularzu oferty zgodnym z załącznikiem nr 6 do Regulaminu składa oświadczenie o spełnianiu przez niego wymogów określonych w załącznikach nr 2 i nr 8.
 9. Wniosek o przystąpienie do Projektu składa się z:
  1. wypełnionego formularza wniosku o przyznanie Grantu (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  2. oświadczenia dotyczącego zasiedlenia i oddania do użytkowania nowo budowanego budynku (jeżeli dotyczy),
  3. oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego w postaci materiału zawierającego azbest (jeżeli dotyczy),
  4. upoważnienia osoby podpisującej wniosek do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych/dysponentów (jeżeli dotyczy),
  5. pełnomocnictwa z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy),
  6.  ankiety dla instalacji fotowoltaicznej.
 10. Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego / osobę posiadającą inny tytuł do nieruchomości.

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się ze szczegółami naboru zawartymi w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu!

Data publikacji: 15.02.2021

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe