Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Klukowo ogłasza nabór wniosków do zgłoszenie do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Klukowo, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach w/w Programu.

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

1) Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo.

2) Do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;

3) Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski  o dofinansowanie w trzech kategoriach:

- do 150 000 złotych,

- do 500 000 złotych,

- do 3 500 000 złotych.

4) Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Klukowo (sekretariat) lub przesłać przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 1200

5) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Klukowo lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Klukowo drogą pocztową.

6) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

7) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

IV. Zasady wyboru wniosków

1. Komisja ds. weryfikacji wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków weryfikuje wnioski przede wszystkim w zakresie:

- poprawności złożonego wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków/ewidencji zabytków wraz z załącznikami,

- zgodności wniosku z wytycznymi Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.

2. Wyboru wniosków dokonuje Wójt po zapoznaniu się z propozycją wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przedstawioną przez Komisję.

3. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Wójt Gminy Klukowo może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V. Warunki podpisania umowy o dotację

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Klukowo.

2. Warunkiem podpisania umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Klukowo promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Klukowo.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie dotacji.

2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod następującym adresem internetowym, w zakładce „Dokumenty”:

 https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978 

2. Dodatkowych informacji na temat naboru wniosków udziela Arkadiusz Puchacz, tel. 86 277 45 20 wew.25.

3. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 28.02.2023r. nie będą rozpatrywane.

 

Data publikacji: 26.01.2023