Pismo Wójta Gminy Klukowo do mieszkańców z dnia 4 marca 2021r. w sprawie zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków