Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

 Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

 

Projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Gmina Klukowo otrzymała dotację w wysokości 333 396,51 zł na realizację usług społecznych dla 29 osób starszych i z niepełnosprawnościami. Program realizowany będzie do końca 2027 roku. Szczegóły dotyczące realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie

 

Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami 

Tytuł projektu

PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ – PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w   ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych
Realizatorzy
Województwo Podlaskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy  Łomża

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku


Zadania, działania
W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych, asystenckich - realizowanych w miejscu zamieszkania tj. świadczonych w społeczności lokalnej. Nowoczesne  technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopieka, systemy przywoławcze) stanowią element kompleksowego wsparcia uczestnika projektu. 

Dodatkowe wsparcie dotyczy realizacji szkoleń dla osób wykonujących usługi  sąsiedzkie i opiekuńcze. 


Grupy docelowe
Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego z  wyłączeniem miast: Białystok, Łomża, Suwałki. Z projektu skorzystają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniające, co najmniej jedno z  kryteriów:

a)     Wiek - powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn; 

b)     znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

c)     niepełnosprawność intelektualną w wieku od 18 lat;

d)     zaburzenie psychiczne w wieku od 18 lat.

oraz kadry projektu realizującej usługi społeczne.

Cel projektu
Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na

sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.


Efekty, rezultaty 
Wsparcie w postaci usług społecznych i szkoleń realizowane w ramach projektu, doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (kadry posiadającej kwalifikację do realizacji usług) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej. 

Wartość projektu
 44 712 987,40 zł 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (EFS+)
38 006 039,29 zł
 

 

Data publikacji: 29.05.2024